ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು… 2 ENEMIES OF A BUSINESSMAN

ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು… 2 ENEMIES OF A BUSINESSMAN

ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು…2 ENEMIES OF A BUSINESSMAN ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಉದ್ಯಮವ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆಂದರೇ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶಿಸ್ತು[discipline for success] , ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲನೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ,ಸಮಯಪಾಲನೆ ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮದ ಅಂಗವಾಗಿರದೇ ಉದ್ಯಮಿಯ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು.ಆದಾಗಲೇ ಉದ್ಯಮವು ನಿಂತ ನೀರಾಗದೇ ಸದಾ ಹೊಳೆಯಂತೇ ಹರಿಯುತ್ತದೇ…ಉದ್ಯಮವೆಂದರೇ ಅದೊಂದು ನಿರಂತರ ತಯಾರಿಕೆ[continous upgradation] …ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಾ..ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಉದ್ಯಮಿಯು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದಲಾಗುವ ಕಾಲಮಾನ, ಬಂದು…

THE POWER OF MIND

THE POWER OF MIND

POWER OF MIND     What an amazing, automated technology that all human beings are blessed with. A system that never stops working, a master control drives a whole human body and world. That is MIND! Let’s discover how does this system work and how can we make the most of its potential. Do we…

POWER OF SAYING NO!

POWER OF SAYING NO!

THE POWER OF SAYING NO !       Today, we have an interesting topic the power of saying no,  that can help us discover a new way of attaining peace of mind and happiness with growth. We all Indians are more emotional beings compared to citizens of any other country. do you agree? If YES, then you…

BREAK YOUR COMFORT PATTERNS

BREAK YOUR COMFORT PATTERNS

 BREAK YOUR COMFORT PATTERNS ! BY MASTERCOACH SATHYA ನೀವಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ in this episode mastercoach, Sathya explains to us how to break the patterns of failure and become successful. By coming out of your comfort zone you can achieve greater heights in life. 1. Have Self – Accountability, always do what you…

wow ಸೂಪರ್ ಲಾಭ ಆದರೆ…..by MasterCoach Sathya

wow ಸೂಪರ್ ಲಾಭ ಆದರೆ…..by MasterCoach Sathya

                    wow ಸೂಪರ್ ಲಾಭ ಆದರೆ…                              ” wow ಸೂಪರ್ ಲಾಭ ಆದರೆ ” might be just the podcast you need right nowAs a businessman, you are continuously working hard to ensure the future development…

TOP 3  Reasons Why Businessman Must Take Business Coaching

TOP 3 Reasons Why Businessman Must Take Business Coaching

Are you unsure of how to Solve Your Business Problems and take your Business Profits to the next level? Business Coaching might be the solution for all your Business Problems. As a businessman, you are continuously working hard to ensure the future development of your business. You are on a race to take your business…