Top 10 Business Models

Top 10 Business Models

TOP 10 BUSINESS MODEL Business model ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಳಿಸುವುದು, ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು, ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆದರ್ಶ ಗುರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಟಾಪ್ 10 ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ Business model ಇಲ್ಲಿವೆ:   1. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೆಲಸ[Freelancing]: ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸ, ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದ…