HOW TO HANDLE ANGRY CUSTOMER

“HOW TO HANDLE ANGRY CUSTOMER” 🌟ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..??  ✅ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮಾಲೀಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ & ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. To know about business tips join our free webinar: https://www.mastercoachsathya.com/diamond-workshop